Barion Pixel

GDPR, Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

Társaságunk a weboldala használatával, e-mail és hírlevél-feliratkozásokkal, illetve egyéb, tevékenységével kapcsolatban a felhasználóktól, ügyfeleitől bekért személyes adatok kezelése során csak olyan jellegű és mennyiségű személyes adatot kér és kezelni, amely az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges és arra alkalmas.

Tevékenységünkkel összefüggésben ügyfeleink és weboldalunk felhasználóinak alábbi személyes adatait:

Vezetéknév/ Keresztnév, Lakcím, E-mail cím, Telefonszám, Jelszó, Cég adatok.

az alábbi célokkal: Billingo Számlázás, GLS Szállítás, ex3smart.hu Hírlevél és Értesítések, ex3smart.hu weboldalra való belépéshez, vásárló és eladó közti kapcsolattartás céljából

 kezeljük.

Az általunk kezelt adatok biztonságáért felelősséget vállalunk, szavatoljuk azok védelmét fizikai vagy műszaki incidens esetén, továbbá ezen adatokhoz való hozzáférés és az adatok állományának visszaállítása, folyamatos felülvizsgálata az általunk alkalmazott technikai megoldással biztosítható.

Az ön által megadott adatokat harmadik fél számára sem kereskedelmi, sem egyéb indokkal nem adjuk ki, kivéve, ha ahhoz – például más kereskedők ajánlatainak fogadása céljával – ön kifejezetten hozzájárult.

Társaságunk weboldalán süti-sávot (cookie-kat) használ, melynek alkalmazásához az ön, mint felhasználó beleegyezését kérjük (ezt a későbbiekben bármikor visszavonhatja itt).

Hozzájárulását ehhez itt, a kis négyzet kipipálásával adhatja.

Fontos tudnia, hogy a cookie-k lehetővé teszik weboldalunk számára, hogy önnek személyre szabott információkat nyújtson, de weboldalunk használata nem kötött ezen alkalmazás elfogadásához.

A „sütik” alkalmazásának elfogadásával weboldalunk csak olyan adatokhoz jut, amelyeket ön egyébként is megad/ megadott, azaz weboldalunk olyan információt a süti-sávnak köszönhetően nem kap, amit a felhasználó nem kíván megadni és nem férhet hozzá a számítógépén tárolt fájlokhoz sem.

Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor kérje az általunk kezelt adatainak módosítását, törlését, az alábbi elérhetőségeinken:

E-mail. kapcsolat@ex3smart.com

Posta. 3527 Miskolc Vikend telep 9

Telefon. +36/30-140-20-32

Személyesen. 3532 Miskolc, Andrássy u. 23.

Az Ön adatainak kezelését érintő kifogással, panasszal élhet, az alábbi elérhetőségeinken:

E-mail. kapcsolat@ex3smart.com

Posta. 3527 Miskolc, Vikend telep 9

Telefon. +36/30-140-20-32

Személyesen. 3532 Miskolc, Andrássy u. 23.

Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetve az általunk vagy az ön rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az ön személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Társaságunknál belső adatvédelmi felelős feladata az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza

 • az érintett személyes adatok körét,
 • az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
 • az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint
 • az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatvédelmi és az adattovábbítási nyilvántartás adatainak megőrzésére irányuló - és ennek alapján a tájékoztatási - kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg.

Társaságunk, mint Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő – adott esetben ön - a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

Egyéb esetekben költségtérítést állapítunk meg. A költségtérítés mértékét a Társaságunk és az érintett fél között létrejött szerződés rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést kötelesek vagyunk visszatéríteni, amennyiben a panaszos fél adatait jogellenesen kezeltük, vagy a tájékoztatás iránti kérelme helyesbítéshez vezetett.

A valóságnak meg nem felelő személyes adatok helyesbítése Adatkezelői minőségünkből eredő kötelezettségünk.

A személyes adatot töröljük, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adat- védelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Társaságunk, mint Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, eleget teszünk azon kötelezettségünknek, hogy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az érintett tájékoztatását csak kivételes - a 2011. évi CXII. törvény a 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott- esetekben tagadhatjuk meg.

Ez esetben írásban közöljük az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén tájékoztatjuk az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről és módjáról.

Az elutasított kérelmekről a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesítjük.

Az érintett a jogainak megsértése esetén – és e tényről tájékoztatjuk a panaszost – Társaságunk, mint Adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: 06- 1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

 

Kelt: 2020.május.06

 

 

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 

 

Cégnév: Ex3 Smart Kft.

Székhely: Magyarország, 3527 Miskolc, Vikend Telep 9

Telephely: Magyarország, 3532 Miskolc, Andrássy u.23.

Cégjegyzékszám: 05-09-032053

Adószám: 27050022-2-05

Telefonszám: +36/ 30-140-20-32

Weboldal: www.ex3smart.hu

 

Adatkezelési tájékoztató az érintett természetes személy jogairól személyes adatai kezelése vonatkoztatásában 

Az Ex3 Smart Kft. Által üzemeltetett https://ex3smart.hu weboldallal összefüggésben megvalósuló adatkezelési tevékenységről

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Az Ex3 Smart Kft. által a https://ex3smart.hu weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételével vagy az értékesített termékek, szolgáltatások megrendelésével, valamint az Ex3 Smart Kft.-nél.  történő elhelyezkedés érdekében megküldött önéletrajzok feldolgozásával összefüggésben személyes adatok kezelése során alkalmazott adatvédelmi szabályok eljárások és védelmi intézkedések rögzítése. 
Az Adatkezelő egyúttal a tájékoztatóban informálja ügyfeleit, partnereit, valamint minden olyan természetes- és jogi személyt, akik az Adatkezelővel bármilyen jogviszonyban állnak és a személyes adatok kezelése során érintettségük keletkezik, az általa kezelt személyes adatok kezelésének szabályairól, az alkalmazott védelmi intézkedésekről eljárásokról és az adatkezelés módjáról.

A honlap látogatása regisztrációhoz nem kötött.

Ki kezeli a személyes adatait?

Személyes adatait az Ex3 Smart Kft. mint adatkezelő kezeli.

Az adatkezelő elérhetőségei:

Cégnév: Ex3 Smart Kft.

Székhely: Magyarország, 3527 Miskolc, Vikend Telep 9.

Telephely: Magyarország, 3532 Miskolc, Andrássy u.23.

Cégjegyzékszám: 05-09-032053

Adószám: 27050022-2-05

Telefonszám: +36/30-140-20-32

Weboldal: www.ex3smart.hu

E-mail cím: kapcsolat@ex3smart.com.

A személyes adatok kezelésében azok címzettjei is részt vesznek, amelyek kategóriáról a jelen

tájékoztató egyedi adatkezelési tájékoztatóinak a „Kik a személyes adatok címzettjei?” címe alatt

értesülhet.

Milyen elveket tart fontosnak az Ex3 Smart Kft.  a személyes adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelése a hatályos jogi szabályozás alapján történik. A megadott személyes adatok biztonsága a lehetséges és szükséges technikai és szervezési intézkedéssel részesül védelemben. Ennek során különösen nagy figyelmet fordítunk a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében. A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az Ön által történt megadás után az Ex3 Smart Kft. felel.

Azok a kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kerültek értelmezésre.

Az érintettek kategóriái

A weboldal üzemeltetéséből eredő adatkezelési tevékenység során érintettek a honlap látogatói, a

weboldalra regisztrált felhasználók, az oldalon bemutatott termékeket/szolgáltatásokat megrendelő

személyek, valamint az önéletrajzot megküldő álláspályázók.

Milyen jogai vannak az Ex3 Smart Kft. által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Amennyiben az Ex3 Smart Kft. az Ön személyes adatait kezeli, a GDPR alapján az alábbi jogok illetik meg; az erre nyitva álló teljesítési határidő (feltéve, ha hosszabbításra nem kerül sor) a kérelem, kérés

beérkezését követő legfeljebb egy hónap:

 • tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek során az érintett jogosult arra, hogy az

adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése

folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy hozzáférést

kapjon a személyes adatokhoz, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáihoz, az

adatkezelés céljaihoz, azon címzettek vagy címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve amelyekkel

a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, adott esetben a személyes adatok

tárolásának tervezett időtartamához, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam

meghatározásának szempontjaihoz, továbbá az érintett azon jogához, hogy kérelmezheti az

adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének

korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá a valamely

felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtási jogához.

 • helyesbítéshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő

indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat,

továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével az érintett jogosult arra, hogy kérje a

hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 • törléshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő

indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó, hozzájárulás alapján kezelt személyes

adatokat.

 • az adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy

kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az érintett vitatja a személyes

adatok pontosságát, vagy az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,

ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá, ha az adatkezelőnek már nincs

szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve akkor, ha az érintett tiltakozott az

adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra

nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival

szemben.

 • tiltakozáshoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével

kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen abban az

esetben, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek

érvényesítéséhez szükséges. A Társaság a tiltakozás alapján az adatkezelést nem szünteti meg,

ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek

az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 • adathordozhatósághoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó,

általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben

használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az

adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő,

amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az érintett

hozzájárulásán vagy a személyes adatok különleges kategóriáinak egy vagy több konkrét célból

történő kezeléséhez megadott hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és adatkezelés

automatizált módon történik.

Jogorvoslati lehetőségek:

 1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben az érintett szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1530 Budapest, Pf.:5.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: 06 1/391-1400

Fax: 06 1/391-1410

 1. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog.

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti

hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági

jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait

megsértették. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.

A www.ex3smart.hu honlap cookie-k (sütik) használatával kapcsolatos tájékoztatója

www.ex3smart.com.  honlap úgynevezett cookie-kat (sütiket) alkalmaz az oldal használatával

összefüggésben. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amelyet a honlap az Ön

böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap

használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információ gyűjtésére

kerüljön sor.

Az alkalmazott cookie-k fajtái:

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző

egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődik.

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek és lehetővé teszik a honlap alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k információkat gyűjtenek a weboldal felhasználók

általi használatáról, például, hogy mely felületeket látogatják leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet

kapnak a weboldalról. Az ezekből nyert információk a weboldal teljesítményének javítására kerülnek

felhasználásra.

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból (IP

cím, látogatás időtartama). Ezeket az adatokat az Ex3 Smart Kft. kizárólag jogszabályi alapon, indokolt és

alátámasztott esetben adja át az eljáró hatóságok részére. Az online történő megrendeléshez cookie-k

engedélyezése szükséges. Amennyiben nem engedélyezi a cookie-k használatát, le tudja tiltani a

böngészője beállításaiban. A cookie-k letiltása esetén bizonyos a szolgáltatások egyes elemei csak

részben, vagy egyáltalán nem használhatók. Megrendelő és Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Ex3 Smart Kft.  által üzemeltetett weboldalakon makrók / cookies („sütik”) működnek, ideértve többek között, de nem kizárólag a browser cookies-t, a tracking cookies-t és a computer cookies-t.

A cookie-k letiltása:

Amennyiben a cookie (süti) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében

elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos

szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja. A cookie-k böngészőjén

keresztüli törléséről bővebb tájékoztatást többek között az alábbi linkeken is találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

A cookie-k jogszabályi háttere és alkalmazásuk jogalapja:

Az adatkezelés hátterét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül

helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker törvény) rendelkezései jelentik. A cookie-k alkalmazásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez, amelyet bármely időpontban visszavonhat, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

 

1.melléklet

1. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató regisztráció

 

Az ex3smart.hu weboldalra történő regisztrációval összefüggő egyedi adatkezelési tájékoztatója

 

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelésének célja az Ex3 Smart Kft.  ingyenes szolgáltatásai elérésének biztosítása, hírlevél, valamint előfizetés keretében bővített tartalmának elérhetővé tétele a regisztrált tagok részére.

Milyen adatok kezelésére kerül sor?
Amennyiben az Ön vállalkozásában egyéb mezők is szükségesek, úgy a táblázat bővíthető.

Személyes adat típusa

Adatkezelés célja

Felhasználási helye

Jogalapja

Megőrzési idő

Vezetéknév/ Keresztnév

 Azonosítás

Billingo Számlázás, GLS Szállítás, ex3smart.hu Hírlevél,

 Az érintett hozzájárulása

 

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a

regisztrációsfiók szolgáltatás megszüntetéséig tart.

Lakcím

 Szállítás

Billingo Számlázás, GLS Szállítás, 

 Az érintett hozzájárulása

 

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a

regisztrációsfiók szolgáltatás megszüntetéséig tart.

E-mail cím

 informáci küldés

Billingo Számlázás, GLS Szállítás, ex3smart.hu Hírlevél és értesítések,

 Az érintett hozzájárulása

 

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a

regisztrációsfiók szolgáltatás megszüntetéséig tart.

Telefonszám

 Kapcsolattartás

Billingo Számlázás, GLS Szállítás, ex3smart.hu Értesítések, 

 Az érintett hozzájárulása

 

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a

regisztrációsfiók szolgáltatás megszüntetéséig tart.

Felhasználónév

 Belépés

 ex3smart.hu webáruház

 Az érintett hozzájárulása

 

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a

regisztrációsfiók szolgáltatás megszüntetéséig tart.

Jelszó

 Belépés

 ex3smart.hu webáruház

 Az érintett hozzájárulása

 

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a

regisztrációsfiók szolgáltatás megszüntetéséig tart.

 

Lehetséges jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történővédelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

Ön a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Kik a személyes adatok címzettjei?

A kezelt személyes adatokhoz, mint címzettek az Ex3 Smart Kft.  azon dolgozói férnek hozzá, akik a regisztrációsfiók üzemeltetésével járó feladatokat látják el, továbbá a személyes adatokat az Ex3 Smart Kft.  közli a tárhely szolgáltatói tevékenységet ellátó adatfeldolgozóval.

Személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerülnek továbbításra harmadik félnek/természetes

személynek, azok kizárólag hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos

megkeresése esetén kerülnek átadásra.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a

regisztrációsfiók szolgáltatás megszüntetéséig tart.

Az adatkezelési tájékoztatót készítette: Ex3 Smart Kft.

 

 


2.melléklet

 2. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató számlázás 

 

A ex3smart.hu weboldal számlázással kapcsolatos egyedi adatkezelési tájékoztatója

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

 

Az adatkezelés célja a megrendelt termékekért/szolgáltatásokért fizetett ellenértékről szóló számla

kiállítása az Ön erre irányuló kérelme esetén, továbbá a számla kiállításából eredő és az Ex3 Smart Kft.-t terhelő számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség.

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

Személyes adat típusa

Adatkezelés célja

Felhasználási helye

Jogalapja

Megőrzési idő

Vezetéknév/ Keresztnév

  Számlázás

 www.billingo.hu

 Az érintett hozzájárulása

 

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a

regisztrációsfiók szolgáltatás megszüntetéséig tart.

Számlázási cím

  Számlázás

 www.billingo.hu

 Az érintett hozzájárulása

 

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a

regisztrációsfiók szolgáltatás megszüntetéséig tart.

Termék / Szolgáltatás megjelölése

  Számlázás 

 www.billingo.hu

 Az érintett hozzájárulása

 

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a

regisztrációsfiók szolgáltatás megszüntetéséig tart.

Termék / Szolgáltatás díja

  Számlázás

 www.billingo.hu

 Az érintett hozzájárulása

 

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a

regisztrációsfiók szolgáltatás megszüntetéséig tart.

Számlakiállítás időpontja

  Számlázás

 www.billingo.hu

 Az érintett hozzájárulása

 

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a

regisztrációsfiók szolgáltatás megszüntetéséig tart.

Adószám

  Számlázás

 www.billingo.hu

 Az érintett hozzájárulása

 

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a

regisztrációsfiók szolgáltatás megszüntetéséig tart.

 

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a számlakiállítás iránti kérelme esetén a természetes személyeknek a

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,

valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez. Ön a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Számla kiállítását követően a Társaságot számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség terheli, amelynek során – a hozzájárulása visszavonásától függetlenül – az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, amely jelen esetben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szvtv.).

Kik a személyes adatok címzettjei?

Személyes adataihoz, mint címzettek az Ex3 Smart Kft. azon dolgozói férhetnek hozzá, akik a számla kiállításával és kezelésével összefüggő feladatokat látnak el, továbbá a személyes adatokat az Ex3 Smart Kft. közli a számlázással összefüggő könyvelői tevékenységet ellátó adatfeldolgozóval.

Személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerülnek továbbításra harmadik félnek/természetes

személynek, azok kizárólag hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos

megkeresése esetén kerülnek átadásra.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

Az adatkezelés időtartama a számla kiállítása iránti kérelme vonatkozásában az Ön által megadott

hozzájárulás időpontjától annak visszavonásáig terjed, a számla kiállítását követően ─ az Ex3 Smart Kft. - t terhelő számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség keletkezéséből adódóan ─ a személyes adatok megőrzési ideje az Szvt.-ben foglalt 8 év.

Az adatkezelési tájékoztatót készítette: Ex3 Smart Kft.

 

 

3.melléklet

3. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató termék-szolgáltatás megrendelés 

A ex3smart.hu weboldal termék/szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos egyedi adatkezelési tájékoztatója

 

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

A személyes adati kezelésének célja az Ön által kiválasztott és megrendelt termék/szolgáltatás nyújtása.

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

Személyes adat típusa

Adatkezelés célja

Felhasználási helye

Jogalapja

Megőrzési idő

Vezetéknév/ Keresztnév

  szolgáltatás megrendelése

 ex3smart.hu

 Az érintett hozzájárulása

 

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a

regisztrációsfiók szolgáltatás megszüntetéséig tart.

 

 

Neme

  szolgáltatás megrendelése

 ex3smart.hu

 Az érintett hozzájárulása

 

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a

regisztrációsfiók szolgáltatás megszüntetéséig tart.

 

 

Telefonszám

  szolgáltatás megrendelése

 ex3smart.hu

 Az érintett hozzájárulása

 

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a

regisztrációsfiók szolgáltatás megszüntetéséig tart.

 

 

E-mail cím

  szolgáltatás megrendelése

 ex3smart.hu

 Az érintett hozzájárulása

 

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a

regisztrációsfiók szolgáltatás megszüntetéséig tart.

 

 

Munkakör

  szolgáltatás megrendelése

 ex3smart.hu

 Az érintett hozzájárulása

 

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a

regisztrációsfiók szolgáltatás megszüntetéséig tart.

 

 

Felhasználónév

  szolgáltatás megrendelése

 ex3smart.hu

 Az érintett hozzájárulása

 

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a

regisztrációsfiók szolgáltatás megszüntetéséig tart.

 

 

Jelszó

  szolgáltatás megrendelése

 ex3smart.hu

 Az érintett hozzájárulása

 

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a

regisztrációsfiók szolgáltatás megszüntetéséig tart.

 

 

 

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, amely a szerződés teljesítéséhez, valamint a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A személyes adatok szolgáltatása a szerződés előfeltétele, azok hiányában a szerződés nem jön létre, a megrendelés nem adható le.

Kik a személyes adatok címzettjei?

Személyes adataihoz, mint címzettek az Ex3 Smart Kft.  azon dolgozói férhetnek hozzá, akik a megrendelések kezelésével összefüggő feladatokat látnak el, továbbá a személyes adatokat az Ex3 Smart Kft.  közli a tárhelyszolgáltató tevékenységet ellátó adatfeldolgozóval.

Személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerülnek továbbításra harmadik félnek/természetes

személynek, azok kizárólag hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos

megkeresése esetén kerülnek átadásra.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A személyes adatok kezelése a megrendelés teljesítését követő 5 évig tart.

Az adatkezelési tájékoztatót készítette: Ex3 Smart Kft.

 

 

 

4.melléklet

 4. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató szállítás 

 

A ex3smart.hu weboldal szállítással kapcsolatos egyedi adatkezelési tájékoztatója

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

A személyes adatok kezelésének célja az Ön által megrendelt termék/szolgáltatás szállítása a megadott címre.

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

Személyes adat típusa

Adatkezelés célja

Felhasználási helye

Jogalapja

Megőrzési idő

Vezetéknév/ Keresztnév

 Szállítás

 GLS Szállitás

 Az érintett hozzájárulása

 

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a

regisztrációsfiók szolgáltatás megszüntetéséig tart.

Neme

 Szállítás

 GLS Szállitás

 Az érintett hozzájárulása

 

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a

regisztrációsfiók szolgáltatás megszüntetéséig tart.

Telefonszám

 Szállítás

 GLS Szállitás

 Az érintett hozzájárulása

 

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a

regisztrációsfiók szolgáltatás megszüntetéséig tart.

E-mail cím

 Szállítás

 GLS Szállitás

 Az érintett hozzájárulása

 

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a

regisztrációsfiók szolgáltatás megszüntetéséig tart.

Szállítási cím

 Szállítás

 GLS Szállitás

 Az érintett hozzájárulása

 

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a

regisztrációsfiók szolgáltatás megszüntetéséig tart.

Fizetendő összeg

 Szállítás

 GLS Szállitás

 Az érintett hozzájárulása

 

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a

regisztrációsfiók szolgáltatás megszüntetéséig tart.

 

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, amely a szerződés teljesítéséhez, valamint a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A személyes adatok szolgáltatása a szerződés kötésének előfeltétele, azok hiányában a megrendelés nem véglegesíthető. Az adatok szolgáltatása a szerződés alapján az Ex3 Smart Kft.  által vállalt szállítás teljesítéséhez szükségesek.

Kik a személyes adatok címzettjei?

Személyes adataihoz, mint címzettek az Ex3 Smart Kft. azon dolgozói férhetnek hozzá, akik a megrendelt áruk szállításának kezelésével összefüggő feladatokat látnak el, továbbá a személyes adatokat az Ex3 Smart Kft. közli a tárhelyszolgáltató tevékenységet ellátó adatfeldolgozóval, valamint az áru szállítását végző futárszolgálati tevékenységet végző adatfeldolgozóval.

Személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerülnek továbbításra harmadik félnek/természetes

személynek, azok kizárólag hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos

megkeresése esetén kerülnek átadásra.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A személyes adatok kezelése a szállítás teljesítését követő 5 évig tart.

Az adatkezelési tájékoztatót készítette: Ex3 Smart Kft.

 

 

5.melléklet

5.számú melléklet Adatkezelési tájékoztató direktmarketing 

 

  A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben szereplő közvetlen ötletszerzéssel (direktmarketing) rendelkezések és az ehhez kapcsolódó teljes 4. fejezet a törvényben közvetlen üzletszerzési célú adatkezelést tartalmazó fejezet hatályon kívül helyezése miatt, ezen adatok nem használhatóak fel (sem meglévő ügyféladatbázisból, sem pl: telefonkönyvből, lakcímnyilvántartásból), valamint Robinson lista vezetési kötelezettség is megszűnt.

A direktmarketing tevékenységet főszabály szerint továbbra is a Grt. 6 §-a szabályozza.

A ex3smart.hu weboldal dirketmarketing tevékenységgel kapcsolatos egyedi adatkezelési tájékoztatója

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

A személyes adatok kezelésének célja, hogy a regisztrációkor vagy a megrendeléskor megadott

személyes adatait a a direktmarketing tevékenység céljából, így különösen a jelenlegi és jövőbeni telekommunikációs szolgáltatásai vagy más médiumai szükség szerint elvégzendő szerkesztési munkálatok, piackutatás, közvetlen piacszerzés és/vagy reklámküldés céljából a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja.

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

Személyes adat típusa

Adatkezelés célja

Felhasználási helye

Jogalapja

Megőrzési idő

Vezetéknév/ Keresztnév

 dirketmarketing

 ex3smart.hu

 Az érintett hozzájárulása

 

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a

regisztrációsfiók szolgáltatás megszüntetéséig tart.

Telefonszám

 dirketmarketing

 ex3smart.hu

 Az érintett hozzájárulása

 

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a

regisztrációsfiók szolgáltatás megszüntetéséig tart.

E-mail cím 

 dirketmarketing

 ex3smart.hu

 Az érintett hozzájárulása

 

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a

regisztrációsfiók szolgáltatás megszüntetéséig tart.

Posta cím

 dirketmarketing

 ex3smart.hu

 Az érintett hozzájárulása

 

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a

regisztrációsfiók szolgáltatás megszüntetéséig tart.

 

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikk (1)

bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

Ön a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Kik a személyes adatok címzettjei?

Személyes adataihoz, mint címzettek azon dolgozói férhetnek hozzá, akik az Ön számára

direktmarketing tevékenységgel összefüggő feladatokat látnak el, továbbá a személyes adatokat közlik a tárhelyszolgáltató tevékenységet ellátó adatfeldolgozóval.

 

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A személyes adatok kezelése az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a direktmarketing szolgáltatás megszüntetéséig tart.

Az adatkezelési tájékoztatót készítette: Ex3 Smart Kft.

 

Felügyeleti szervek

Békéltetőtestület / fogyasztóvédelem / NAIH

Termék kifogásokkal és problémáival kapcsolatban kéjük elsősorban hozzánk forduljanak, hogy azt megfelellőképpen kezelni tudjuk és megopldást talájunk. https://www.mobilomhoz.hu/kapcsolat

Amennyiben úgyitéli meg, hogy hatósági beavatkozásra van szükség úgy azoknak elérhetőségeit az alábbi linkekre kattintva online felületen is megteheti.

A Borsod-Abaúj- Zemplén megyei békéltetőtestület elérhetősége az az alábbi címre kattintva online elérhető: http://www.bekeltetes.borsodmegye.hu/
                                                                                                                                                                                                                   Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 376.
                                                                                                                                                                                                                    E-mail: bekeltetes@bokik.hu 

A Budapesti Békéltetőtestület az alábbi címre kattintva online elérhető: http://bekeltet.hu/hirek/online-vitarendezes/                                     
 
A nemzeti fogyasztóvédelem elérhetősége az alábbi címre kattintva online elérhető: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/nyitolap


A Nemzeti adatvédelmi és információszabadság hatóság elérhetősége online:  www.naih.hu


Tárhelyszolgáltató


Üzemeltető:

Shopmasters-Informatika Kft.

Székhely:

2200 Monor, Ady Endre u. 24.

Adószám:

23130232-2-13

Cégj. szám:

13-09-188909

E-mail cím:

kapcsolat@shopstart.hu

Bankszámlaszám:

10700206-66227144-51100005 (CIB Bank)


A Shopmasters Kft. székhelyének országa és országkódja: Magyarország (HU)